GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ TỔ CHỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ 


CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 


CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 – CHỨNG NHẬN CỦA MẠNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VIỆT NAM – CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG LAS-XD 187CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM XÂY DỰNG TỔNG HỢP – LAS187